Home / ภาพกิจกรรมโรงเรียน / ปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปี 2558

ปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปี 2558

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

Leave a Reply