ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

1. ขุนพลสมบัติ

พ.ศ. 2467 – 2475

2. นางผะอบ วระธีระ

พ.ศ. 2475 – 2498

3. นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร

พ.ศ. 2498 – 2520

4. นางประกิตศรี เจริญพานิช

พ.ศ. 2520 – 2533

5. นางสาววิไล เกษสยม

พ.ศ. 2533 – 2542

6. นายธรรมนิจ ชอุ่มผล

พ.ศ. 2542 – 2546

7. นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ

พ.ศ. 2546 – 2549

8. นายสมใจ สันติยานนท์

พ.ศ. 2549 – 2554

9. นางสาววัจนา ทรายแก้ว

พ.ศ. 2554 – 2555

10. นายอนันต์ มณีรัตน์

พ.ศ. 2555 – 2557

11. นายวินัย กรานมูล

พ.ศ. 2557 – 2561

12. นางนพมาศ เพราพันธ์

พ.ศ. 2561 – 2563

13. นายเอกวุฒิ ไกรมาก

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

Leave a Reply