Home / รอบรั้วเฟื่องฟ้า

รอบรั้วเฟื่องฟ้า

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. ขุนพลสมบัติ พ.ศ. 2467 – 2475 2. นางผะอบ วระธีระ พ.ศ. 2475 – 2498 3. นางสาวพูนพิตร พิตรสาธร พ.ศ. 2498 – 2520 4. นางประกิตศรี เจริญพานิช พ.ศ. 2520 – 2533 5. นางสาววิไล เกษสยม พ.ศ. 2533 – 2542 6. นายธรรมนิจ ชอุ่มผล พ.ศ. 2542 – 2546 7. นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ พ.ศ. 2546 – 2549 8. …

Read More »

ประวัติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

(โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาสมัยก่อน) โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2467 โดยพระยาพิพิธอำพลวิมลภักดี (เผดิม อังสุสิงห์) ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่คุณหญิงพิพิธอำพลวิมลภักดี (สอาด อังสุสิงห์) ซึ่งถึงแก่กรรม โดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนประจำจังหวัดชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” เปิดรับนักเรียนทั้งชาย และหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยมีขุนพูลสมบัติเป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ. 2475 กระทรวงศึกษาธิการ สั่งให้แยกโรงเรียนหญิงเป็นเอกเทศ นามใหม่ว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” และแต่งตั้งให้ นางผอบ วระธีระ เป็นครูใหญ่ รับเฉพาะนักเรียนหญิงล้วนในระดับมัธยมศึกษา ส่วนระดับประถมศึกษาเป็นสหศึกษา พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ในปีนั้นมีการสอนถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 2483 เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการให้ยุบชั้นประถมศึกษา คงเหลือแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จึงไม่มีนักเรียนชายเรียนร่วมด้วยเป็นต้นมา และใช้ชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสตรีชุมพร “สอาดเผดิมวิทยา” …

Read More »

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รูป คบเพลิงมีรัศมีแผ่โดยรอบ โดยมีอักษร ส.อ. ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อโรงเรียนอยู่ในวงกลมใต้รัศมีเปลวเพลิงและคติพจน์และ ชื่อของโรงเรียนประกอบ

Read More »

เพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา

### เนื้อเพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา ### ฟ้าชมพูดูเด่นเป็นสง่า  แหล่งศึกษาที่รักในศักดิ์ศรี สถาบันอันลือเลื่องแห่งความดี  ทั่วถิ่นนี้เราชาวจังหวัดชุมพร ฟ้าชมพูเรืองนามงานตระหง่าน  คือสถานการศึกษาที่พร่ำสอน กุลบุตรกุลธิดาชาวชุมพร  นามขจรทั่วถิ่นทักษิณเรา **สอาดเผดิมวิทยา  การศึกษาไม่น้อยหน้าถิ่นอื่นเขา การดนตรี การกีฬา มุ่งกล่อมเกลา  เป็นร่มเงา สถาบันอันเรืองรอง ฟ้าชมพูดูเด่นเน้นความรู้สึก  น้อมรำลึกถึง บุญคุณท่านทั้งสอง เจ้าคุณเผดิม คุณหญิงสอาด จงคุ้มครอง  ท่านทั้งสอง สถิตคู่อยู่ยืนนาน (ซ้ำ **)

Read More »